Istorijat preduzeća

 • 1718.

  započeti su prvi melioracioni radovi na uređenju slivova Tamiša i Begeja

 • 1846.

  osnovana je prva Vodna zadruga „Potiska vodna zadruga“ čiji je namena bila odbrana od poplava

 • 1871.

  osnovano je udruženje Temeš-Bega nakon čega počinje regulacija voda dolina Tamiša i Begeja

 • 1888.

  formirana je novobečejska vodna zadruga, kada istovremeno počinju intezivniji radovi na odvodnjavanju i u tu svrhu su formirane sledeće specijalizovane zadruge : I Elemirska, Slovačko – Aradačka ( 1891.), Mužljanska ( 1893. ) , Belo Blato ( 1894. ), II Elemirska (1897.) godine i II Aradačka (1902.)

 • 1895.

  osnovana je Knićanska vodna zadruga

 • 1931.

  iz udruženja Temeš-Bega izdvaja se Tamiško-Begejska vodna zadruga

 • 1945.

  osnovane su jedinstvene vodne zadruge formirane od bivših zadruga za odbranu od poplava i odvonjavanje:
  1. Bečkerečka vodna zadruga sa sedištem u Zrenjaninu
  2. Tamiško-Begejska vodna zajednica sa sedištem u Vršcu
 • 1952.

  formirane su Begejska i Potiska vodna zajednica. Uredbom Vlade Narodne Republike Srbije ( Sl.gl DRS 26/62 ) osnovana je Direkcija za izgradnju velikog kanala Dunav- Tisa-Dunav. Rešenjem Izvršnog veća Narodne skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine 1962.
  godine (Sl.list APV 14/62 ) prestaju sa radom potiska i begejska vodna zajednica i samim tim sva sredstva, zaposleni, objekti, prava i obaveze prelaze u nadležnost Direkcije za izgradnju sistema DTD u Novom Sadu.
  U skladu sa tim, osniva se reonski pogon sa sedištem u Zrenjaninu za obavljanje poslova na području 4 opštine : Zrenjanin, Žitište, Nova Crnja i Sečanj

 • 1968.

  Direkcija menja naziv u „Hidrosistem Dunav-Tisa- Dunav preduzeće Novi Sad“

 • 1969.

  Reonski pogon menja naziv u „Vodoprivredno preduzeće Dunav-Tisa- Dunav, vodoprivredni pogon DTD Zrenjanin“ bez svojstva pravnog lica

 • 1972.

  preduzeće menja naziv u Opšte Vodoprivredno preduzeće DTD Novi Sad, vodoprivredna organizacija „Srednji Banat“ Zrenjanin“ koje ima položaj OOUR-a bez svojstva pravnog lica

 • 1978.

  Vodoprivredna organizacija OOUR „Srednji Banat“ je formiran kao samostalni privredni subjekt u svojstvu pravnog lica i delatnost obavlja u svoje ime i pridružuje se Vodoprivrednoj organizaciji „Hidrosistem DTD“ Novi Sad. Tokom 1989. godine OOUR prerasta u Vodoprivredno preduzeće „Srednji Banat“ sa potpunom odgovornošću u sastavu Vodoprivredne radne organizacije „Hidrosistem DTD“ Novi Sad.

  Zakonom o vodama SAPV ( Sl.list SAPV br. 25/90 i 38/90 ) osnovano je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ za osnovno uređenje voda umesto „Hidrosistema DTD“ , dok su na lokalnim područjima nastavila da funkcionišu samostalna vodoprivredna preduzeća.
  Zakonom o vodama Republike Srbije ( Sl.glasnik SRS br. 46/91 i 53/93 ) ukinut je Zakon o vodama Vojvodine, a zatim osnovano Javno vodoprivredno preduzeće „Dunav“ sa sedištem u Novom Sadu koji uspostavlja saradnju sa Vodoprivrednim preduzećem „Srednji Banat“

 • 1989.

  Vodoprivredno preduzeće „Srednji Banat“ menja naziv u Vodoprivredno društveno preduzeće „Srednji Banat“, od kada  preduzeće istupa u pravnom prometu u svoje ime u okviru svog računa, pravne sposobnosti i u skladu sa zakonima.U registru Agencije za privredne registre Beograd upisano je pod brojem BD 9534/2005 i nazivom VPD „Srednji Banat“ Zrenjanin

 • 1989.

  Vodoprivredno preduzeće „Srednji Banat“ menja naziv u Vodoprivredno društveno preduzeće „Srednji Banat“, od kada  preduzeće istupa u pravnom prometu u svoje ime u okviru svog računa, pravne sposobnosti i u skladu sa zakonima.U registru Agencije za privredne registre Beograd upisano je pod brojem BD 9534/2005 i nazivom VPD „Srednji Banat“ Zrenjanin

 • 1998.

  preduzeće je izvršilo procenu vrednosti kapitala, zaključno sa 31.12.1997. godine koju je verifikovalo Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju, dok je Direkcija za procenu vrednosti to učinila zaključno sa 18.11.1998. godine. Iste godine izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatonosti, pri čemu se preduzeće organizuje kao 100 odsto društveno

 • 2014.

  Zaključkom Vlade Republike Srbije broj 023-2625/2014 od 04. aprila prihvaćen je Izveštaj o pristupanju reogranizaciji preduzeća, odnosno, društva koje obavljaju vodnu delatnost uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda. Rešenjem Vlade RS 05 broj 023-13810/2014 o preuzimanju vlasničkih prava na društvenom kapitalu od 06. novembra 2014. godine, preuzeta su osnivačka prava na društvenom kapitalu VPD „Srednji Banat“ Zrenjanin, nakon čega je Vlada RS donela odluku o izmenama i dopunma osnivačkog akta VPD „Srednji Banat“ Zrenjanin

 • 2015.

  tačnije od 17. septembra Vodoprivredno društveno preduzeće „Srednji Banat“ Zrenjanin izvršilo je registraciju promene pravne forme u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i od tog datuma nastavlja da posluje pod nazivom
  Vodoprivredno privredno društvo „Srednji Banat“ , društvo sa ograničenom odgovornošću Zrenjanin ; Vodoprivredno privredno društvo “Srednji Banat” d.o.o Zrenjanin kao univerzalni sukcesor stupa u prava i obaveze VPD “Srednji Banat” Zrenjanin. Promena pravne forme po samom zakonu ne utiče na subjektivitet, shodno tome, Vodoprivredno privredno društvo “Srednji Banat” d.o.o Zrenjanin nastavlja da posluje kao pravni sledbenik VPD “Srednji Banat” Zrenjanin.

 • 2015.

  tačnije od 17. septembra Vodoprivredno društveno preduzeće „Srednji Banat“ Zrenjanin izvršilo je registraciju promene pravne forme u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i od tog datuma nastavlja da posluje pod nazivom
  Vodoprivredno privredno društvo „Srednji Banat“ , društvo sa ograničenom odgovornošću Zrenjanin ; Vodoprivredno privredno društvo “Srednji Banat” d.o.o Zrenjanin kao univerzalni sukcesor stupa u prava i obaveze VPD “Srednji Banat” Zrenjanin. Promena pravne forme po samom zakonu ne utiče na subjektivitet, shodno tome, Vodoprivredno privredno društvo “Srednji Banat” d.o.o Zrenjanin nastavlja da posluje kao pravni sledbenik VPD “Srednji Banat” Zrenjanin.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media